Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN GEZONDVERZEKERD.NL

Dit is de privacyverklaring van Gezondverzekerd.nl. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan over u wanneer u onze website bezoekt, onze tools gebruikt, een Gemeentepolis via onze website aanvraagt of wanneer u contact met ons heeft.

Onze website bevat verwijzingen naar websites van derden, zoals hyperlinks. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacybeleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op onze website. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u voordat deze wijzigingen van kracht worden.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Gezondverzekerd.nl is een initiatief van BS&F B.V., gevestigd aan de Dokter van Deenweg 162 (8025 BM) in Zwolle. BS&F werkt samen met gemeenten en zorgverzekeraars bij de uitvoering van hun afspraken over de Gemeentepolis, een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Op Gezondverzekerd.nl kunt u informatie vinden over de Gemeentepolis in uw gemeente en een aanvraag doen voor de Gemeentepolis.

BS&F is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze privacyverklaring. Daarnaast schakelen de gemeenten ons als verwerker in ter ondersteuning bij de uitoefening van hun wettelijke bevoegdheden op basis van de Participatiewet. Voor meer informatie over de wijze waarop gemeenten uw persoonsgegevens (laten) verwerken, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van uw gemeente.

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens die te vinden zijn in paragraaf 8.

3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe komen we aan uw gegevens?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van en over u:

(a) Naam- en contactgegevens

Dit zijn de gegevens die u zelf invoert wanneer u via onze website contact met ons opneemt, zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

(b) Gegevens ten behoeve van het aanvragen van een Gemeentepolis

Om via Gezondverzekerd.nl een Gemeentepolis aan te vragen is het noodzakelijk om, naast de onder (a) genoemde gegevens, ook onderstaande gegevens in te vullen. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om via Gezondverzekerd.nl een Gemeentepolis aan te vragen.

 • Uw adresgegevens, en in voorkomend geval ook afwijkende contactgegevens (bijvoorbeeld van een bewindvoerder);
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geslacht;
 • Uw nationaliteit;
 • Identificatienummers (burgerservicenummer (BSN) en relatienummer);
 • Burgerlijke staat;
 • De samenstelling van uw huishouden;
 • Uw bankrekeningnummer (IBAN).

Ook vragen we u om gegevens over uw inkomens- en vermogenspositie, bijvoorbeeld of u een bijstandsuitkering ontvangt en of u wel/niet onder de door de gemeente gestelde inkomens- en evt. vermogensgrens valt. Ook vragen we of u een betalingsachterstand heeft bij de huidige zorgverzekeraar (omdat u dan vaak niet kunt overstappen) en of u loonbelastingplichtig bent in het buitenland (omdat dit invloed heeft op de verzekeringsplicht in Nederland).

We vragen u ook informatie in te vullen over zowel de huidige als de nieuw af te sluiten verzekering, bijvoorbeeld het label en of u al via de gemeente verzekerd bent.

Het afsluiten van een pakket zonder tandverzekering is vaak alleen mogelijk wanneer u een kunstgebit heeft. Daarom vragen we u dan ook in te vullen of u een boven- en onderprothese heeft.

Tot slot kunnen we u ook vragen om verblijfsdocumenten (voor de verzekeraar) dan wel loonstrookjes (voor de gemeente).

(c) Gegevens die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Wanneer u onze website bezoekt, registreren we onder meer uw IP-adres, MAC-adres en uw surfgedrag op onze website. We verzamelen deze informatie ook via identifiers in cookies, scripts en vergelijkbare technologieën. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie over hoe en waarom wij cookies gebruiken.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

4.1 BS&F gebruikt de in paragraaf 3 beschreven gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

(a) Voor het leveren van onze diensten en om contact met u te onderhouden

Wij gebruiken de gegevens om het voor u mogelijk te maken om bepaalde diensten via Gezondverzekerd.nl af te nemen en onze website te kunnen gebruiken.

Op Gezondverzekerd.nl kunt u zich oriënteren binnen het aanbod voor een Gemeentepolis en kunt u deze vergelijken met andere zorgverzekeringen. Tevens kunt u op deze website een indicatie krijgen of u in aanmerking komt voor deelname aan de Gemeentepolis en kunt u in veel gevallen online een aanvraag indienen.

Wanneer u via onze website een aanvraag indient, delen wij uw persoonsgegevens met de gemeente en de zorgverzekeraar zodat zij uw aanvraag kunnen verwerken. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor deelname en een eventuele financiële bijdrage vanuit de gemeente. De zorgverzekeraar beoordeelt of u deze collectieve zorgverzekering kunt afsluiten. Bij akkoord verwerken de gemeente en de zorgverzekeraar uw aanvraag en neemt u deel aan de Gemeentepolis.

Wanneer u een vraag stelt via het contactformulier op de website is het nodig om uw e-mailadres te verwerken zodat wij u een antwoord kunnen sturen.

(b ) Voor onderzoek om onze diensten te verbeteren

We verwerken uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen evalueren en te verbeteren. We voeren bijvoorbeeld onderzoek uit naar algemene trends in het gebruik van onze website en diensten en naar het gedrag en de voorkeuren van onze websitebezoekers.

(c) Voor het sturen van serviceberichten en commerciële berichten

U kunt u op Gezondverzekerd.nl aanmelden om maximaal eens per maand een e-mail te ontvangen over de Gemeentepolis of andere ontwikkelingen op de website of in de dienstverlening.

Wanneer u zich daarvoor via onze website aanmeldt, kunnen wij u door middel van een ‘premie-alert’ jaarlijks een e-mail sturen zodra de nieuwe premies voor de Gemeentepolis bekend zijn. U kunt uw toestemming voor het sturen van een premie-alert op elk gewenst moment intrekken. Gebruik hiervoor de afmeldlink onderaan de e-mail of neem contact met ons op (zie ‘8. Contactgegevens’). 

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven kunnen wij u e-mails sturen om u te attenderen op andere regelingen waar u mogelijk recht op heeft om besparingen te realiseren. Dit kunnen andere regelingen zijn dan de Gemeentepolis van andere partijen dan BS&F. Dit doen we door uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (waaronder informatie uit de Ockto-app) te combineren en deze gegevens geautomatiseerd te analyseren.

(d) Voor het bijhouden van onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

We verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne doeleinden, zoals voor het bijhouden van onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

4.2 Wettelijke grondslagen: We verwerken uw gegevens enkel op grond van uw toestemming, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de uitvoering van een overeenkomst, of op grond van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen die worden gegeven bij de verwerking waarvoor u toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld door op de afmeldlink in onze e-mails te klikken. Daarnaast kunt u ook op de in ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken. Indien u weigert de persoonsgegevens te verstrekken die we nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of de naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we mogelijk niet alle diensten of de volledige diensten leveren die u bij ons heeft aangevraagd. Lees meer

Indien we uw gegevens verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, dan lichten we deze belangen nader toe bij de betreffende verwerkingsactiviteiten. Wilt u graag de volledige belangenafweging ontvangen die wij voorafgaand hebben gemaakt, neem dan contact met ons op via de onder ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier.

5. Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Wij delen de door u verstrekte gegevens met derde partijen om de aanvraag van de Gemeentepolis te kunnen verifiëren en af te handelen. We delen uw gegevens om deze reden bijvoorbeeld met gemeenten en zorgverzekeraars. Hiermee stellen we hen in staat te kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit onder meer de Zorgverzekeringswet en de Participatiewet. Dit is daarnaast nodig voor zorgverzekeraars om de verzekeringsovereenkomst uit te voeren en premieachterstanden te voorkomen. Ook maken we het hen mogelijk controles, statistische analyses en/of onderzoek uit te voeren ten behoeve van controle op rechtmatige levering van zorg, fraudebestrijding en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector.

Daarnaast maken we voor het leveren van onze diensten gebruik van derden, zoals ICT-leveranciers en de partijen genoemd in onze cookieverklaring. Zij helpen ons onder andere bij het bouwen, onderhouden en uitbreiden van de functionaliteiten op Gezondverzekerd.nl en het koppelen aan systemen van gemeenten en zorgverzekeraars. Om mails aan u te kunnen versturen maken we gebruik van MailChimp. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp.

Wij zullen verder geen gegevens aan andere categorieën partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

Onze serviceproviders en partners kunnen gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER, d.w.z. alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). In dergelijke gevallen is sprake van internationale doorgifte van persoonsgegevens. De wet- en regelgeving van deze landen biedt niet altijd dezelfde mate van bescherming van je persoonsgegevens als de wet- en regelgeving van Nederland.  Waar nodig treft BS&F passende maatregelen om te voldoen aan de eisen die de geldende privacyregelgeving stelt aan de internationale doorgifte van persoonsgegevens, zoals de in Europees verband vastgelegde standaard-contractbepalingen (zie art. 46 AVG). We kunnen ook persoonsgegevens verstrekken aan ontvangers die in de VS zijn gevestigd als zij een geldige EU-US Privacy Shield certificering hebben (artikel 45 AVG). In sommige gevallen kunnen wij je uitdrukkelijke toestemming vragen voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie (artikel 49 AVG). Voor meer informatie over deze (contractuele) waarborgen, kunt u op de onder ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier contact met ons opnemen

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Gezondverzekerd.nl heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies en misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en overeenkomsten met derden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij uw gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting die rust op uw gemeente of op ons. Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we deze gegevens of we anonimiseren ze, zodat ze niet meer naar u teruggeleid kunnen worden.

7. Hoe kunt u uw wettelijke rechten uitoefenen

U kunt op de onder ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier contact met ons opnemen om de rechten uit te oefenen die u zijn toegekend op grond van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder het recht (1) tot inzage, (2) op rectificatie, (3) op verwijdering, (4) op beperking van de verwerking van uw gegevens, (5) om uw gegevens over te dragen, en (6) om bezwaar te maken tegen de verwerking.

NB. We zullen u in bepaalde gevallen vragen om aanvullende informatie zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

 1. Recht tot inzage

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken en u kunt inzage verkrijgen in deze gegevens door het ontvangen van een afschrift daarvan. Als we reageren op uw verzoek tot inzage verstrekken we u ook aanvullende informatie, zoals het doel van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en andere informatie die u nodig heeft om dit recht goed uit te kunnen oefenen.

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht uw gegevens te rectificeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Op uw verzoek verbeteren we onjuiste persoonsgegevens over u, en vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, dit kan ook de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.

 • Recht op verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verwijderen en, voor zover mogelijk, dat andere verwerkingsverantwoordelijken met wie wij uw gegevens hebben gedeeld dat ook doen. Overigens vindt verwijdering van uw persoonsgegevens slechts in bepaalde, door de wet voorgeschreven gevallen plaats; deze gevallen staan vermeld in artikel 17 van de AVG. Dit betreft onder meer gevallen waarin uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld en gevallen waarin zij onrechtmatig zijn verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten inrichten, kan het enige tijd duren voordat back-ups zijn gewist.

 • Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, wat inhoudt dat de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd wordt opgeschort. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot uitoefening van dit recht zijn bijvoorbeeld gevallen waarin de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist maar er enige tijd gemoeid is met het verifiëren daarvan. Dit recht belet ons niet om uw persoonsgegevens te blijven opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens houdt in dat u het recht heeft de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden uw persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u ons kunt verzoeken uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit is alleen van toepassing indien ‘gerechtvaardigde belangen’ (met inbegrip van profileren) de rechtsgrond voor de verwerking vormt (zie ‘4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?’). Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profileren, voor zover dergelijke profilering verband houdt met direct marketing, heeft u te allen tijde het recht hiertegen kosteloos bezwaar te maken. Wanneer u dit recht uitoefent worden uw persoonsgegevens niet langer door ons voor dit doel verwerkt.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij gerechtigd zijn de in dit artikel bedoelde rechten te ontzeggen of beperken. In alle gevallen maken wij een zorgvuldige afweging of hiertoe reden bestaat en stellen wij u daarvan op de hoogte. Lees meer

Zo kan het recht tot inzage worden ontzegd wanneer dit nodig is om de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen, of kan geweigerd worden uw persoonsgegevens te wissen indien de verwerking van deze gegevens nodig is ter nakoming van wettelijke verplichtingen. U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Als u besluit uw toestemming in te trekken voor bepaalde verwerkingen, heeft dat geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die tot op dat moment zijn uitgevoerd. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens kan niet worden uitgeoefend wanneer deze persoonsgegevens niet door u zijn verstrekt of wanneer de gegevens niet op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst door ons zijn verwerkt.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contactgegevens

Wij horen het graag indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons als volgt bereiken:

Mail:                   support@gezondverzekerd.nl
Website:             https://www.gezondverzekerd.nl/contact/
Post:                    Dokter van Deenweg 162, 8025 BM Zwolle

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in oktober 2020 en vervangt alle eerdere versies.